Profilowani.pl - obsługa i prowadzenie kont fanpage, aplikacje na Facebooka
OFERTA    |    CASE STUDIES    |    FANPAGE    |    KONTAKT
Nota prawna

§1


Podmiotem obsługującym usługi opisane w serwisie Profilowani.pl jest ORTH Multimedia z siedzibą w Rybniku 44-200 ul. Wodzisławska 112. NIP: 651-160-81-77 REGON: 240346729

§2


Zakres i forma usług świadczonych przez Profilowani.pl jest częściowo zależna od czynników zewnętrznych, takich jak:
a) Zmiany w serwsie Facebook.com dotyczące: regulaminu, funkcjonalności, oprawy graficznej, czy dostępności konta (fanpage'u),
b) Przerwy w dostępności: danych, grafik, aplikacji czy innych elementów - niezbędnych do wykonania zamówionej przez Klienta usługi - znajdujących się na serwerach Profilowani.pl i/lub Facebook.com, wynikających z przyczyn losowych,
c) Skutki wynikłe ze świadomego lub nieświadomego ujawnienia przez Klienta końcowego osobom trzecim hasła oraz loginu do konta w serwisie Facebook.com, obsługiwanego za pośrednictwem usługi Profilowani.pl,
d) Treść komentarzy zamieszczanych w obsługiwanym w ramach usługi Profilowani.pl profilu przez użytkowników serwisu Facebook.com

§3


Klient korzystając z usług serwisu Profilowani.pl akceptuje treść niniejszej noty prawnej oraz regulaminów. Profilowani.pl zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Nocie prawnej. Natomiast w sprawach nieuregulowanych w niniejszej nocie, zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.§4


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§5


Kwestie sporne i inne regulacje prawne w pierwszej kolejności rozwiązywane będą na zasadach indywidualnego porozumienia w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości rozwiązania problemów prawnych w sposób polubowny, spory prawne oddane zostaną pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego z siedzibą w Rybniku.